ระวัง! ชอบเยาะเย้ยถากถาง เสี่ยงโรคหัวใจ


ใครที่ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่นจนติดนิสัย เพราะคิดแค่ว่าอยากพูดจาสนุกๆ เอามันเข้าว่า คนฟังจะเสียใจอย่างไรไม่สนใจ คราวนี้เรามีกรรมแบบติดจรวดของคนประเภทนี้มาเล่าให้ฟัง

    เมื่อไม่นานมานี้ คณะนักวิจัยตากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อาสาสมัคร 6,814 คน อายุ 45-84 ปี กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงความเครียดเรื้อรังและโรคซึมเศร้า จากนั้นจึงไปเยี่ยมในภายหลังเพื่อประเมินนิสัยถากถางและเก็บตัวอย่างเลือดไป ตรวจหาตัวบ่งชี้อาการอักเสบ 3 ตัว ได้แก่ ไฟบริโนเจน โปรตีนซี-รีแอ๊คทีฟ และไอแอล 6 อาสาสมัครที่มีนิสัยเยาะเย้ยถากถางสูงมีตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวสูง อาสาสมัครที่มีความเครียดเรื้อรังมีโปรตีนซี-รีแอ๊คทีฟและไอแอล 6 สูง ส่วนอาอสสมัครที่เป็นโรคซึมเศร้ามีไอแล 6 สูง อาการอักเสบเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดตีบและไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่ดี ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

    ก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางจิตใจและสังคมมีความเกี่ยวโยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ แต่ยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน คณะนักวิจัยชุดนี้วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ตัวบ่งชี้อาการอักเสบมักเพิ่มขึ้นตามปัจจัยการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วน การสูบบุหรี่ พวกเขาสรุปว่า ผู้มีนิสัยชอบถากถางอาจใช้ชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยจึงเป็นเหตุ ให้เสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้น

ที่มา : mcot.net

Advertisements

ตารางการทำบุญประจำปี พุทธศักราช 2554


กลุ่มมรรคปฏิปทา (ศาลาลุงชิน)
ตารางการทำบุญประจำปี พุทธศักราช 2554

กลุ่มมรรคปฏิปทา – สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ (หมวดปัญญา)
– สัมมาวาจา สัมมากัมมมันตะ สัมมาอาชีวะ (หมวดศีล)
– สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (หมวดสมาธิ)
(มรรค 8 = ปัญญา -ศีล – สมาธิ)

รายการทำบุญ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) เกษตรนิเวศน์ ถนนแจ้งวัฒนะ 14 (ซอยบิ๊ิกซี) เข้าซอย 800 เมตร ถึงป้อมยามเลี้ยวขวาอีก 400 เมตร

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน ประจำพุทธศักราช 2554 เวลา 07.00-10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน
หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม / หลวงปู่เจริญ ญาณวุโฒ / หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม /
หลวงพ่อพัลลภ ปุญญวัลลโภ / หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร / หลวงพ่อคำสด อรุโน

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน
หลวงปู่บุญเกิด ยุตธัมโม /หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต / หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ /
หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร / หลวงพ่อบุญโฮม ฐิตวิริโย / หลวงพ่อไม อินทศิริ

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร / หลวงปู่แปลง สุนทโร / หลวงพ่อคุูณ สุเมโธ /
หลวงพ่อเสน ปัญญาธโร / หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา นิมนต์พระสงฆ์ธุดงค์กัมมัฏฐาน จากวัดอโศการาม จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และ ฉันภัตตาหารเช้า

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม
หลวงปู่ทอง จันทสิริ / หลวงพ่ออุทัย ธัมมโร / หลวงพ่อวิชัย เขมิโย /
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล / หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข / หลวง่พอไชยา อภิโย

“วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา”


วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้

๑. วันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค้ำ (วันเพ็ญ) เดือน ๖ ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนไปทำพิธีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗

๒.วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก ซึ่งเรียกว่า “ปฐมเทศนา” ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘

๓. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าหากปีใดมีเดือน ๘ สองครั้งก็เข้าพรรษาในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง

๔. วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจาก ออกพรรษาแล้ว รุ่งขึ้นวันแรม ๑ ค่ำมักนิยมบำเพ็ญกุศลเรียกว่า “ตักบาตรเทโว” คือ ตักบาตรเนื่องในวันที่พระพุทธเจ่าเสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งแล้ว

๕. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค้ำเดือน ๓ แต่ถ้าหากปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนไปทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันนี้ ถือว่าเป็นวัน “จาตุรงคสันนิบาต” คือมี
เหตุการณ์ที่เกิดในวันนี้ ๔ อย่างคือ
ก. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน ๓
ข. เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมกันที่เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นนคธ
ค. พระอรหันต์เหล่านั้นล้วนได้รับ ” เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองทั้งสิ้น
ง. พระอรหันต์เหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันเองโดยมิได้นัดหมาย

พระพุทธเจ้าจึงทรงถือเหตุนี้ประทาน “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเท่ากับเป็นการวาง “ธรรมนูญสวฆ์” ขึ้น
คล้าย ๆ กับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหลายฉะนั้น โอวาทปาติโมกข์นี้เปรียบเสมือนหัวใจพระพุทธศาสนา มี ๓ ข้อ คือ
๑. งดเว้นจากาการทำชั่วทั้งปวง
๒. สร้างสมความดีให้บริสุทธิ์
๓. ชำระจิตตนให้บริสุทธิ์

นอกจากนั้น ในวันเพ็ญ เดือน ๓ นี้ ยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร ว่าจะปรินิพพานในอีก ๓ เดือนข้างหน้า

ฆ่าความโกรธแล้วนอนสบาย


ฆ่าความโกรธแล้วนอนสบาย

พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ นางธนัญชานีพราหมณี มีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามาก วันหนึ่งนางยกอาหาร จะเอามาให้สามี เท้าได้ก้าวพลาดจะหกล้ม ด้วยความตกใจ นางจึงเปล่งอุทานว่า “นะโม ! นะโม ! นะโม !” อันหมายถึงความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

พราหมณ์สามีโกรธจัด เพราะไม่ชอบพระพุทธเจ้า จึงตวาดว่า “อีคนชั่ว! พระพุทธเจ้าของมึงดียังไง จึงต้องนอบน้อมด้วย” “พ่อพราหมณ์! ดิฉันยังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก และ พรหมโลก จะเสมอพระองค์เลย ถ้าท่านอยากรู้ ก็เชิญไปเฝ้าเองเถิด.” ด้วยอารมณ์เดือดพล่าน

เขาจึงรีบไปเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วทูลถามว่า “พระโคดม! คนเราฆ่าอะไรจึงนอนสบาย?” “ฆ่าความโกรธสิพราหมณ์ จึงนอนสบาย ผู้ใดฆ่าความโกรธได้ จะไม่เศร้าโศก พระอริยเจ้าสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษ” พราหมณ์ได้ฟังเกิดความเลื่อมใส ทูลขอบวช ครั้นบวชแล้วไม่นาน ก็บำเพ็ญความเพียร จนบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลก

 

อวิชชารวมตัว ปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้


http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1675&CatID=3

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก

การทำกรรมดี หรือกุศลกรรมให้มาก
ย่อมอาจให้ผลอันตัดรอนอกุศลกรรมได้
อกุศลกรรมที่หนักที่แรง จำเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่า
แรงกว่ามาก ๆ จึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงที นั่นคือ
แม้มีอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วมาส่งผล ทำให้ตกอยู่ในที่ร้อนที่คับขัน
กุศลกรรมที่ทำอยู่แม้แรงกว่าหนักกว่า
ย่อมจะสามารถตัดผลของอกุศลกรรมให้ขาดได้ในพริบตา
มีตัวอย่างปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้
จึงไม่ควรลังเลที่จะทำความดี คือ กุศลกรรมให้มาก
ให้สม่ำเสมอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

******

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทานกุศล


Continue reading

%d bloggers like this: