ทุจริต ๓ อย่าง


๑. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียกกายทุจริต
๒. ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียกวจีทุจริต
๓. ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกมโนทุจริต

กายทุจริต ๓ อย่าง
ฆ่าสัตว์ ๑ ลักฉ้อ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑

วจีทุจริต ๔ อย่าง
พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑

มโนทุจริต ๓ อย่าง
โลภอยากได้ของเขา ๑ พยาบาทปองร้อยเขา ๑ เห็นผิดจากคลองธรรม ๑

ทุจริต ๓ อย่างนี้ เป็นกิจไม่ควรทำ ควรจะละเสีย**

Advertisements

4 responses to this post.

 1. ยังคงติดเรื่องคำพูดที่บางครั้งก็ออกแนวเพ้อเจอ(แต่ไม่ทำร้ายใครนะคะ)

  Reply

  • เก็บมา บอกคุณจุ๋ม
   การพูดเพ้อเจ้อ หมายถึง การที่บุคคลใดพูดเหลวไหล พล่อยๆ พูดไม่ถูกกาล พูดไม่จริง พูดไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย พูดไม่มีหลักฐานอ้างอิง พูดเรื่อยเปื่อยไม่ยอมหยุด ไม่เป็นประโยชน์ในเวลาอันไม่ควร เรียกว่า สัมผัปปลาปะ ตรงกับภาษาลีที่ว่า สมฺผปฺปลาปาวาจายเวรมณีฯ

   *องค์ประกอบของ สัมผัปปลาปะ มี 2 ประการ
   1. นรตฺถกถาปุรกฺขาโร เจตนากล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์
   2. กถนํ กล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์นั้น
   องค์ธรรมของ สัมผัปปลาปะนี้ จึงสำคัญที่อกุศลเจตนา ที่เป็นเหตุแห่งการกล่าว สัมผัปปลาปะ ส่วนถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเป็นผลของสัมผัปปลาปะเจตนานั่นเอง มีวจนัตถะเกี่ยวกับสัมผัปปลาปะ แสดงไว้ว่า
   สมฺผสฺส นิรตฺกถา ปุรตา กถนํ ทุเว
   ปเรน คหิเตเยว โหติ กมฺมปโถ น โน
   แปลความว่า องค์ทั้ง 2 ของสัมผัปปลาปะนั้น คือเจตนากล่าววาจา ที่ไม่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง กล่าววาจานั้นขึ้นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ฟัง หรือผู้อ่าน เชื่อคำกล่าวนั้น ก็สำเร็จเป็นกรรมบท แต่ถ้าผู้อ่าน หรือผู้ฟังไม่เชื่อตาม ก็ไม่สำเร็จเป็นกรรมบท เพียงเป็นแต่เป็นสัมผัปปลาปะเท่านั้น
   *(คัดจาก หนังสือพระอภิธรรมมัตถสังคหะ

   Reply

 2. กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3 เรียกว่า กุศลกรรมบถ 10
  ทางแห่งกุศลธรรม ทางที่จะทำความดี ในการที่จะทำความดีให้บังเกิดผล พึงเริ่มด้วยการงดเว้นสิ่งที่เป็นภัยต่อความดี 10 อย่างก่อน

  Reply

 3. Posted by yoniso on December 7, 2010 at 8:36 am

  สาธุ ค่ะ กล่าวได้เลิศรสยิ่งนัก ^_^

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: