สาราณิยธรรม ๖


สาราณิยธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หรือ หลักการอยู่ร่วมกัน หมายถึงหลักธรรมที่ทำให้เกิดความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง เรียกอีกชื่อว่า ปิยกรณ์ หรือ ครุกรณ์ แปลว่า คุณธรรมที่ทำให้รักกัน เคารพกัน ประกอบด้วย
๑. เมตตากายกรรม
ทำด้วยความปรารถนาดี หมายถึงช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข
๒. เมตตาวจีกรรม
พูดด้วยความปรารถนาดี หมายถึงพูดจาตักเตือน แนะนำสั่งสอนผู้อื่นในสิ่งดีงาม
๓. เมตตามโนกรรม
คิดด้วยความปรารถนาดี หมายถึงการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งให้เกิดความสงบสุข
๔. สาธารณโภคี
แบ่งปันเท่าเทียมกัน หมายถึงการแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาให้ทั่วถึงกันทุกคนโดยเสมอภาค โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
๕. สีลสามัญญตา
มีสิทธิเท่าเทียมกัน หมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีอภิสิทธิ์ชน
๖. ทิฏฐิสามัญญตา
มีทัศนคติเหมือนกัน หมายถึงการอยู่ร่วมกันโดยมีความคิดเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเหมือนกัน จัดเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเหมือนกัน ย่อมร่วมกันทำงานได้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีย่อมนำไปสู่การคิด พูด ทำที่ดี
+-+

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Bokytad on February 2, 2012 at 10:38 pm

    ขวบคุณค๊าบบบ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: